Πραγματοποιούμε στατιστικές αναλύσεις και αναλύσεις συνεντεύξεων και αναλαμβάνουμε έρευνες σε ακαδημαϊκά και επαγγελματικά πλαίσια. Οι υπηρεσίες μας δίνουν προσοχή στη λεπτομέρεια και στην παρουσίαση και συνδυάζουν την εμπειρία και την εξειδίκευση με ένα υψηλό επίπεδο εργασίας. Χρησιμοποιούμε σύγχρονες προσεγγίσεις στην έρευνα για τις κοινωνικές επιστήμες και τα συμπεράσματα της ανάλυσης απαντούν στον στόχο και τα ερευνητικά ερωτήματα ή τις υποθέσεις της κάθε μελέτης.

Η ομάδα μας χρησιμοποιεί την ποσοτική ανάλυση ερωτηματολογίων με χρήση του προγράμματος Spss, καθώς και την ποιοτική ανάλυση συνεντεύξεων με χρήση έγκυρων και καθιερωμένων μεθοδολογιών, ανάλογα με τις προδιαγραφές κάθε έργου. Η ποσοτική ανάλυση με ερωτηματολόγια περιλαμβάνει την αναφορά των δημογραφικών και άλλων χαρακτηριστικών του δείγματος και την παρουσίαση των απαντήσεων του δείγματος στα κυρίως ερωτήματα, με χρήση ποσοστών και μέσων όρων απάντησης, ενώ στη συνέχεια απαντώνται τα ερευνητικά ερωτήματα ή οι ερευνητικές υποθέσεις της κάθε μελέτης. Αναλύεται η αξιοπιστία και κατά περίπτωση η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου, εξετάζεται κατά πόσο τα δεδομένα ακολουθούν την κανονική κατανομή, και κατά περίπτωση εκτελείται ανάλυση παραγόντων για να υπολογιστούν οι διαστάσεις της μελέτης όπως αυτές προκύπτουν από το συνδυασμό των ερωτημάτων στο ερωτηματολόγιο. Προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα ή οι ερευνητικές υποθέσεις της μελέτης, πραγματοποιούνται προχωρημένα στατιστικά τεστ που εξετάζουν τις σχέσεις αίτιας-αιτιατού που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μεταβλητές της μελέτης. Στην ποιοτική ανάλυση, χρησιμοποιούμε προχωρημένες μεθοδολογίες όπως η θεματική ανάλυση, η ανάλυση περιεχομένου και η ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση, επιλέγοντας την κατάλληλη τεχνική ανάλογα με τον σκοπό και τη φύση της μελέτης αλλά και το αναστοχαστικό βάθος των απαντήσεων των συνεντεύξεων.

Είμαστε πάντοτε διαθέσιμοι online για να συζητήσουμε και να λύσουμε απορίες σε κάθε στάδιο εκπόνησης του έργου. Απολαμβάνουμε το ερευνητικό έργο σε ακαδημαϊκές και επαγγελματικές εφαρμογές και στοχεύουμε στη δημιουργία τελικών αναφορών που θα ικανοποιήσουν τους πελάτες μας και που θα καλύψουν πλήρως τις ανάγκες και τις προσδοκίες των οργανισμών στους οποίους δραστηριοποιούνται. Ο κύριος αναλυτής μας είναι ψυχολόγος με PhD’s στην εργασιακή ψυχολογία και κατέχει πολύχρονη εμπειρία στην ποσοτική και την ποιοτική ανάλυση σε διεθνείς μελέτες.